KÖPEVILLKOR Felestad New Wave Profile

Detta är allmänna köpevillkor. Finns det avtalade köpevillkor (som signerade avtal mellan leverantör och kund) är dessa gällande.

1. Allmänt och definitioner

 • 1.1 Dessa allmänna villkor utgör en del av Felestad:s avtal avseende försäljning och leverans av trycksaker. Följande definitioner ska äga tillämpning i dessa allmänna villkor: ”Allmänna villkor” dessa allmänna villkor. ”Orderbekräftelsen” den av kunden accepterade offerten. ”Avtalet” orderbekräftelsen med bilagor inklusive allmänna villkor. ”Kunden” leverantörens motpart enligt orderbekräftelsen. ”Leverantören” Felestad ”Produkt/produkterna” den/de produkter som leverantören ska leverera till kunden enligt orderbekräftelse.

2. Avtalets ingående

 • 2.1 Avtalet är bindande efter att kunden, inom offertens giltighetstid, godkänt den av leverantören till kunden lämnade offerten (orderbekräftelsen).

3. Tolkningsordning

 • 3.1 Om det skulle förekomma innehållsmässiga, motstridigheter mellan dokumenten i avtalet gäller orderbekräftelsen framför bilagor och bilagor framför allmänna villkor.

4. Leverantörens åtaganden

 • 4.1 Ha levererat produkterna senast på den leveransdag som anges i orderbekräftelsen ha levererat produkterna med en högsta kvantitetsavvikelse på +/– tio (10) procent eller annat meddelat i offert eller ordererkännande.
 • 4.2 Leverantören ska vid uppfyllandet av sina åtaganden enligt avtalet använda för ändamålet kompetent personal samt utföra sina åtaganden enligt avtalet med skicklighet, snabbhet, omsorg och på ett fackmannamässigt sätt, samt i övrigt på det sätt som kunden har att förvänta sig.
 • 4.3 För det fall leverantören har anledning att anta att försening av leverans kommer att inträffa, eller för det fall försening annars framstår som sannolik, ska detta utan uppskov skriftligen meddelas kunden. Leverantören ska ange orsaken till förseningen samt den tidpunkt då leverans av produkterna beräknas kunna ske.
 • 4.4 Efter leverans ska leverantören till kunden:
  • A) Återlämna det material som kunden ställt till leverantörens förfogande.
  • B) Överlämna det material som leverantören tagit fram eller låtit ta fram, förutsatt att kunden på förhand begärt att sådant material ska återlämnas.

5. Kundens åtaganden

 • 5.1 Kunden ska på alla sätt medverka till att leverantören kan fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet.
 • 5.2 Kunden ska inom angiven tid lämna det underlag leverantören behöver för att kunna tillverka produkterna. Kunden ska vidare, utan dröjsmål, granska korrekturmaterialet och meddela huruvida korrekturmaterialet stämmer överens med kundens beställning. Kunden ansvarar ensam för att allt material kunden lämnar till leverantören är korrekt.
 • 5.3 Det material kunden ska lämna till leverantören ska kunna öppnas av datorprogrammen Adobe Illustrator CS6, Adobe Indesign CS6 eller Adobe Acrobat Pro och måste vara av eps, ai eller PDF-format enligt leverantörens instruktioner.
 • 5.4 Kunden ska tillse att leverantören inte kränker rättighet tillhörande tredje man vid framställning av reproduktions- eller tryckmedier efter original eller vid reproduktion och mångfaldigande av kundens tillhandahållna material.
 • 5.5 Kunden ska tillse att denne har rätt att utnyttja denna programvara, inbegripet vidarebearbetning, som erfordras för kunden framtagning av sitt grafiska material.
 • 5.6 Kundens åtagande enligt punkterna 5.4 och 5.5 ovan innebär att kunden är skyldig att för leverantörens räkning dels vidta erforderliga rättsliga och andra åtgärder när tredje man gör gällande intrång i dennes rätt, dels svara för eventuella skadestånd till denne.

6. Ersättning och betalning

 • 6.1 Priset för produkterna framgår av orderbekräftelsen. Priset är angivet exklusive mervärdesskatt om inte annat anges.
 • 6.2 Kunden ansvarar för fraktkostnaderna vilka består av frakt-, emballage samt eventuella hanteringskostnader. Den fraktkostnad som anges i orderbekräftelsen kan komma att ändras till följd av ökade fraktkostnader för leverantören på grund av exempelvis varuskatter, tulltariffer och valutakursförändringar. Kunden ansvarar för sådana förändringar i fraktkostnaderna.
 • 6.3 Kunden ansvarar för eventuell reklamskatt.
 • 6.4 Betalning erläggs mot faktura trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid beställningar för under femhundra (500) kronor utgår femtio (50) kronor i faktureringsavgift. Emballagekostnad utgår med trettio (30) kronor per order.
 • 6.5 Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med arton (20) procent. Leverantören äger även rätt att begära påminnelse- och förseningsavgift.
 • 6.6 För det fall betalning inte erläggs i rätt tid har leverantören rätt att hålla inne sina prestationer till dess betalning sker.
 • 6.7 Äganderätten till produkterna övergår till kunden först efter erlagd betalning.

7. Leverans

 • 7.1 Leverans sker till av kunden anvisad adress. I det fall produkterna skadas under leverans gäller reglerna om kvalitetsfel nedan.

8. Underleverantörer

 • 8.1 Leverantören har rätt att anlita underleverantör för att fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet.

9. Sekretess

 • 9.1 Om kunden begär det är leverantören skyldig att iaktta diskretion i enlighet med vad god affärssed kräver beträffande sina affärsrelationer med kunden och sakinnehållet avseende produkterna.
 • 9.2 Om kunden begär det är leverantören skyldig att vidta åtgärder för att förhindra att obehöriga får insyn i vad kunden beställt. Leverantören äger därvid rätt till ersättning för extra kostnader som åtgärderna medför.

10. Säkerhet och panträtt

 • 10.I I det fall det visar sig att kundens ekonomiska förhållanden är sådana att det finns skälig anledning att anta att betalning inte kommer ske i rätt tid äger leverantören rätt att avbryta produktionen eller på leveransdagen hålla inne produkterna i avvaktan på att kunden ställer fullgod säkerhet för sina förpliktelser enligt avtalet.
 • 10.2 Leverantören har panträtt i produkterna och all kundens egendom som han har i sin besittning till säkerhet för att kunden inte fullgör sina skyldigheter. Om kunden inte fullgör dessa enligt avtalet, har leverantören rätt att själv realisera panten på lämpligt sätt och ur köpeskillingen täcka vad denne har att fodra.

11. Kvalitetsfel

 • 11.1 Som kvalitetsfel anses avvikelser och variationer i fråga om prestationens beskaffenhet och egenskaper som enligt en fackmannamässig bedömning inte utgör en endast ringa avvikelse eller ringa variation på prov, förlaga eller liknande eller från vad parterna avtala eller vad som i övrigt kan anses vara avtalat med hänsyn till prestationens art och karaktär.
 • 11.2 Som kvalitetsfel anses inte:
  • A) Avvikelser som beror på att kunden inte fullgjort sina åtaganden enligt avtalet.
  • B) Den slutliga prestationen innehåller felaktiga exemplar understigande två (2) procent av av den beställda upplagan såvitt gäller fel hänförliga till tryckningen och en halv (0,5) procent gäller vidarebearbetningsfel.
 • 11.3 Vid bedömning av huruvida kvalitetsfel föreligger eller inte ska även beaktas att:
  • A) Leverantören trycker produkterna i antingen CMYK-färger, PMS-färger eller med olika lacker.
  • B) Vid screentryck används endast PMS-färger samt
  • C) Att färgåtergivningen kan variera.

12. Påföljder och kvalitetsfel

 • 12.1 Leverantören ska genom reparation eller omleverans avhjälpa kvalitetsfel i produkterna. Avhjälpande ska ske med den skyndsamhet som omständigheterna kräver. I det fall leverantören avhjälper kvalitetsfelet äger kunden inte rätt till högre ersättning än vad som motsvarar tio (10) procent av priset för produkterna.
 • 12.2 Om produkterna trots felet kan användas för sitt ändamål (icke allvarligt fel) får leverantören i stället för avhjälpande göra ett prisavdrag som svarar mot felets betydelse.
 • 12.3 Om produkterna på grund av felet inte kan användas (allvarligt fel) och ett avhjälpande av felet inte är möjlig äger kunden rätt att, i stället för att begära avhjälpande, häva avtalet och har därvid rätt till ersättning enligt nedan.
 • 12.4 Vid bedömningen av om ett fel är icke allvarligt eller allvarligt ska särskilt beaktas produkternas grafiska art och karaktär, bl a kvalitetsnivå, utformning och utförande, användningsändamål samt antal felaktiga produkter.

13. Upplagefel och upplageavvikelser

 • 13.1 I det fall antalet produkter understiger avtalad kvantitet med mer än tio (10) procent anses fel föreligga såvida parterna inte avtalat annat. I det fall antalet produkter överstiger avtalad kvantitet med mindre än tio (10) procent äger leverantören rätt att erhålla ersättning för samtliga levererade produkter enligt leverantörens styckpris.
 • 13.2 Vid otillåten underupplaga ska vad som anges i punkt 12.1 ovan om leverantörens avhjälpningsskyldighet tillämpas. Vid icke allvarligt upplagefel gäller vad som anges i punkt 12.2 ovan om prisavdrag. Vid allvarligt upplagefel gäller vad som anges i punkt 12.3 ovan.

14. Leverantörens avhjälpningsrätt

 • 14.1 Vid kvalitets- och upplagefel har leverantören rätt att på egen bekostnad få avhjälpa felet eller bristen, om det kan ske utan väsentlig olägenhet för kunden.

15. Ansvar för fel i produktionsmaterial

 • 15.1 Kunden svarar för försening, kvalitets- och upplagefel som orsakats på grund av det material som kunden tillhandahållit eller som uppkommit vid överförande av sådant material.
 • 15.2 Om leverantören vid en fackmannamässig kontroll av det material som kunden tillhandahållit uppmärksammar att detta är felaktigt eller inte kan användas så som avsetts ska leverantören utan dröjsmål informera kunden och begära dennes anvisningar.
 • 15.3 Om leverantören uppmärksammar fel eller icke-användbarhet som avses i punkt 15.2 får leverantören omedelbart avbryta eller skjuta upp produktionen med rätt till ersättning för de direkta kostnader som avbrottet medför.

16. Reklamation

 • 16.1 Om kunden anser att leverantörens faktura är felaktig ska kunden meddela detta senast fem (5) dagar efter mottagande. Om anmärkning sker för sent förlorar kunden sin rätt att invända mot fakturan.
 • 16.2 Anmärkning mot fel i produkterna eller mot upplagefel ska göras senast sju (7) dagar efter att produkterna levererats till av kunden anvisad adress. Sker anmärkning för sent förlorar kunden sin rätt att göra felet gällande.
 • 16.3 Meddelande enligt punkterna 16.1 eller 16.2 ska innehålla uppgift om vad som påtalas. Kunden har därefter rätt inom tre (3) dagar meddela sitt krav.

17. Force Majeure

 • 17.1 Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt avtalet på grund av omständighet som part inte råder över, såsom åsknedslag, eldsvåda, strejk, krig, mobilisering eller militärkallelse av större omfattning, rekvisition, beslag, myndighetsbestämmelser och upplopp samt fel eller försening i tjänster eller produkter från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från eventuellt skadestånd och andra påföljder.
 • 17.2 Part som anser att en förhindrande omständighet i 17.1 ovan föreligger ska omedelbart, skriftligen, informera motparten därom. Parterna ska samråda kring vilka åtgärder som bör vidtas med anledning av den aktuella omständigheten.
 • 17.3 Om avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats för längre tid än en (1) månad på grund av sådan omständighet som anges i 17.1 äger part rätt att skriftligen frånträda avtalet med omedelbar verkan. Vid sådant frånträdande ska vardera parten bära egna kostnader orsakade av frånträdandet.

18. Ansvarsbegränsning

 • 18.1 Leverantörens skadeståndsansvar, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ska vara begränsat till vad kunden har att erlägga i betalning enligt huvudavtalet.
 • 18.2 Part ansvarar inte, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller förlust, inklusive den andra partens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man.

19. Hävning

 • 19.1 Part äger rätt att häva avtalet för det fall (I) den andra parten begår ett brott mot avtalet och inte vidtar rättelse inom skälig tid, dock minst trettio (30) dagar, från det att part skriftligen uppmanat motpart att vidta rättelse, (II) Den andra parten begår ett väsentligt avtalsbrott, (III) Den andra parten lämnar in en egen ansökan om konkurs eller annan begär part i konkurs och sådan konkursansökan inte avvärjts inom trettio (30) dagar, eller (IV) Den andra parten försätts i konkurs, träder i likvidation, inleder en företagsrekonstruktion, ackordsprocess eller liknande förfarande.

20. Avtalets upphörande

 • 20.1 Vid avtalets upphörande ska punkterna 9 (sekretess) och 25 (tillämplig lag och tvister) ha fortsatt bindande verkan för parterna.

21. Kontaktpersoner

 • 21.1 Parterna har inom ramen för avtalet att utse en eller flera kontaktpersoner, för det fall parts kontaktperson ändras elle dennes kontaktuppgifter ändras ska detta meddelas den andra parten i enlighet med avtalets meddelandebestämmelser.

22. Meddelanden

 • 22.1 Samtliga meddelanden enligt avtalet ska levereras med bud. Rekommenderat brev eller e-post till de i parternas angivna kontaktpersoner och till de adresser som anges där, eller till den adress som part, med iakttagande av bestämmelserna i denna punkt, senare meddelat den andra parten. Meddelande ska anses ha kommit den andra parten till handa om det (I) avlämnats med bud, vid avlämnandet, (II) avsänts med rekommenderat brev, fem (5) dagar efter avsändandet, eller (III) avsänts med e-post, då e-posten har kommit till mottagarens e-postadress, under förutsättning att avsändande part även sänt e-posten per brev samma dag eller den mottagande parten behörigen bekräftat ankomsten av meddelandet.

23. Bestämmelsens ogiltighet

 • 23.1 Skulle någon bestämmelse, eller del därav, i avtalet anses ogiltig ska detta inte innebära att avtalet i sin helhet är ogiltigt. Istället ska skälig jämkning ske i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte eller prestation enligt avtalet.

24. Överlåtelse av avtalet

 • 24.1 Part äger inte rätt att helt eller delvis pantsätta eller överlåta avtalet eller rättigheter enligt avtalet till annan utan den andra partens skriftliga godkännande. Detta gäller dock inte rätten att uppbära betalning med anledning av avtalet, oavsett vad som stadgas i föregående meningar har part alltid rätt att överlåta avtalet till ett bolag i förhållande till vilket parten befinner sig i ett koncernförhållande.

25. Tillämplig lag och tvistelösning

 • 25.0 Svensk rätt ska tillämpas på avtalet. Tvister som uppstår i anledning av avtalet ska slutas i allmän domstol, varvid Lunds Tingsrätt ska vara första instans.